Stadgar

[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text css=”.vc_custom_1430860150726{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”]

Stadgar för Skandinaviska Vibrationsföreningen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]§1 Namn och hemort
Föreningens namn är Skandinaviska Vibrationsföreningen (SVIB) och dess hemort Stockholm.

§2 Ändamål
Föreningen skall verka inom vibrationsområdet för kunskapsutveckling och informationsspridning. Föreningen skall anordna seminarier och årlig Vibrationsdag. Vidare skall föreningen i medlemsblad informera sina medlemmar om bl a normarbeten, forskning och utveckling samt utbildning.

§3 Medlemskap

 1. Varje enskild person som har intresse för vibrationsfrågor kan upptas som medlem i föreningen. Inval beslutas av styrelsen.
 2. Till hedersledamot kan styrelsen kalla person som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt främjat föreningens syften. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.
 3. Styrelsen kan bevilja företagsmedlemsskap.
 4. Styrelsen kan på saklig grund genom enhälligt beslut utesluta medlem ur föreningen.

§4 Sammanträden

Allmänt sammanträde hålls efter beslut av styrelsen eller efter framställning hos styrelsen från minst 1/3 av medlemmarna. Årsmöte hålls i anslutning till årlig Vibrationsdag senast 6 månader efter kalenderårets slut.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

a) Fastställande av dagordning
b) Val av mötesordförande och mötessekreterare
c) Val av justeringsmän för dagens protokoll
d) Fråga om stämman blivit behörigen kallad
e) Avgående styrelsens redogörelse för verksamheten under det föregående verksamhetsåret
f) Revisionsberättelse
g) Fastställande av resultat- och balansräkningar
h) Beslut rörande ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
i) Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
j) Fastställande av föreningens årsavgift
k) Val av ordförande för tiden t o m nästkommande årsmöte
l) Val av vice ordförande för tiden t o m nästkommande årsmöte
m) Val av sekreterare
n) Val av skattmästare
o) Val av övriga styrelsemedlemmar
p) Val av två revisorer och revisorssuppleant
q) Tillsättande av en valberedning
r) Övriga ärenden

Kallelse med föredragningslista skall publiceras högst sex och minst två veckor före allmänt sammanträde eller årsmöte. Vid omröstning och beslut i frågor som ej rör ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösande gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal för och emot ett förslag äger ordföranden vid sammanträdet utslagsröst.

§5 Styrelse och revisorer

 1. Styrelsen utses vid årsmöte. Den skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och tre (2008:11) övriga ledamöter.
 2. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ordinarie ledamöter är närvarande, varav en är ordförande eller vice ordförande.
 3. Successiv förnyelse av styrelsen bör eftersträvas. Ordförande får ej väljas på längre sammanhängande period än 5 år. Övriga styrelseledamöter bör inte omväljas mer än fem gånger.
 4. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och övriga styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleant förbereds av en valberedning om tre personer som utses vid årsmöte.
 5. Föreningens revisorer, till antalet två, jämte en suppleant väljs vid årsmöte.
 6. Styrelsen skall utarbeta en arbetsordning för föreningens verksamhet. Denna skall fastställas på årsmöte. Varje medlem skall vid inträde i föreningen erhålla ett exemplar av arbetsordningen.
 7. Föreningen tecknas av ordförande ensam eller vice ordförande i förening med ytterligare en ordinarie ledamot.

§6 Arbetsutskott

Ett antal fasta arbetsutskott förutses, med uppgift att svara för seminarieverksamhet och andra återkommande uppgifter. Styrelsen beslutar om tillsättande av arbetsutskott och väljer utskottsordförande. Utskottsledamöter utses av styrelsen på förslag av utskottsordförande.

§7 Avgifter

Årsavgifterna fastställs vid årsmöte.

§8 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår utgör kalenderår. Efter räkenskapsårets utgång skall styrelsens berättelse jämte föreningens räkenskaper med verifikationer överlämnas till revisorerna senast 3 veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen skall föredras vid årsmöte.

§9 Ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna erfordras beslut därom med minst 3/4 majoritet av de röstande vid två på varandra följande allmänna sammanträden. Medlem kan rösta via skriftlig fullmakt.

§10 Föreningens upplösande

För föreningens upplösande erfordras beslut därom med minst 3/4 majoritet av de röstande vid två på varandra följande årsmöten. Förslag härom skall tillställas styrelsen före årsmötets utlysande. Vid omröstningen skall skriftligt votum från icke närvarande medlemmar medräknas.

Vid eventuellt upplösande överlämnas föreningens tillgångar till en föreningen närstående sammanslutning. Beslut härom fattas av det andra av de i moment 1 nämnda årsmötena.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text css=”.vc_custom_1430666587869{padding-top: 20px !important;}”]Fastställda 1983-03-22. Reviderade 1985-11-26, 1996-11-11, 1997-11-25 och 2013-01-23.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]